Ruben Madsen

PCC®Feedback för PC Cultiva


•     Affärsidé

-  Det här är bra:
Produkten och dess funktion är väl beskrivna.
********************
Intressant affärsidé som säkert kan ha potential i mer eller mindre utsträckning.
Jag har inte någon referensram att falla tillbaka på när det gäller en produkt som denna,
men det känns som en relativt nyskapande idé med bra kundnytta.
********************

-  Det här kan utvecklas:
Det är lite oklart hur lång ni hunnit i prouktutvecklingen.
********************
Det totala erbjudandet till kunden är något diffust.
Det handlar väl inte bara om plantan utan om en hel lösning för att plantera alltihop i marken.
Status på helhetslösningen är oklar för läsaren.
********************


•     Marknad

-  Det här är bra:
Ni har identifierat möjliga kunder.
********************
Marknaden för en produkt som denna kan nog vara attraktiv och också öka i takt med global uppvärmning och
ökat behov av att plantera på ett sätt som gör plantorna maximalt livskraftiga.
********************

-  Det här kan utvecklas:
Kunderna är ganska vagt beskrivna.
Jag skulle föreslå att ni specificerar vad t.ex. "globala organisationer" och "nationella jord- och markorganisationer" är.
Det skulle också vara bra om ni kunde kvantifiera marknaden, åtminstone grovt.
Gärna också information om vari er unikitet/fördelar gentemot konkurrenter ligger.
********************
Marknaden är inte kvantifierad på något sätt, vilket gör det svårt att bedöma potentialen.
Konkurrenssituationen är inte utredd överhuvudtaget.
********************


•     Affär

-  Det här är bra:
Ni har tänkt på hela "kedjan" av aktiviteter och vem som bekostar dessa.
********************
Till viss del är det beskrivet hur affärsmodellen ser ut,
dvs företaget tillhandahåller någon typ av planteringsteknik i proportion till antal köpta plantor.
Hållbarhetsfördelarna med produkten finns också där.
********************

-  Det här kan utvecklas:
Jag saknar information om vilka som skall vara involverade i företaget.
Det skulle vara bra med mer information om hur ni ska skapa lönsamhet.
Vad kostar produkterna och vad kostar de att producera (ni kanske kan ge en uppskattning)?
********************
Som läsare går det inte att bedöma om det är möjligt att skapa en lönsam affär av detta.
Priser till kund och kostnad för att tillhandahålla patroner och planteringsteknik finns ej medtaget exempelvis.
Exakt hur man ska generera intäkter är också oklart.
********************


•     Kommunicerbarhet (Layout, Språk, Formalia etc).

-  Det här är bra:
Bilden är mycket bra, man förstår precis hur produkten är uppbyggd.
********************
Ändå rätt trevligt skrivet med ok språk, illustrerande bilder och luftig disposition.
********************

-  Det här kan utvecklas:
Jag skulle föreslå att ni använder lite färre utropstecken!
Ibland är texten väl kortfattad (inte fullständiga meningar), vilket kan skapa frågetecken eller missförstånd.
********************
Viktiga saker fattas, exempelvis produktkalkyl, konkurrenssituation, vem står bakom planen,
kvantifiering av marknaden och exakt hur ser affärsmodellen ut.
********************


•     Helhet

-  Det här är bra:
Själva produkten är väl beskriven.
********************
Som sagt en rätt intresseskapande plan med en produkt som kanske också kan vara intressant
även om det inte går att bedöma utifrån detta.
********************

-  Det här kan utvecklas:
Jag tycker att ert bidrag har lite för mycket fokus på tekniken och att beskriva denna, på bekostnad av det affärsmässiga.
********************
Som tidigare nämnts saknas väsentliga delar för att det överhuvudtaget ska gå
att bedöma om det är möjligt att göra affär av denna produkt.
********************